Taktila etiketter ger kännbar varningsmärkning

Taktila etiketter är närapå omöjliga att hitta när man behöver dem – här finns dom i lager för fraktfri leverans.

Kemiska produkter som säljs till allmänheten skall inom vissa fall ha en kännbar varningsmärkning. Den kännbara varningsmärkningen består oftast utav en upphöjd trekant. Märkningen är ämnad som information för synskadade.

Fram till den 1 juni 2015 sker en successiv övergång från nationella bestämmelser till bestämmelse i EU:s nya klassificeringsförordning CLP. Således finns bestämmelser för kännbar varningsmärkning i både nationella bestämmelser och inom CLP-förordningen under den tiden.

Produkter som ska hava kännbar varningsmärkning om produkten är märkt i enlighet med KIFS 2005:7 är dom som är märkta tillsammans åtminstone en av följande farobeteckning:

Extremt brandfarligt (Gäller icke aerosoler som har klassificerats samt märkts enbart tillsammans denna farobeteckning.)
Mycket brandfarligt (Gäller icke aerosoler som har klassificerats och märkts enbart med denna farobeteckning.)
Mycket giftig
Giftig
Hälsoskadlig
Frätande.

Produkter som skall ha kännbar varningsmärkning om produkten är märkt enligt CLP-förordningen är de som befinner sig märkta med minst en av följande faroangovelser:

Skadligt vid inandning
Skadligt vid hudkontakt
Skadligt vid förtäring
Giftigt vid inandning
Giftigt vid hudkontakt
Giftigt vid förtäring
Dödligt vid inandning
Dödligt vid hudkontakt
Dödligt vid förtäring
Orsakar organskador
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
Misstänks kunna orsaka cancer
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
Extremt brandfarlig gas
Extremt brandfarlig vätska och ånga
Brandfarlig gas
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Brandfarligt fast ämne.

Reglerna gäller oavsett förpackningens storlek. I reglerna finns hänvisningar till standarder såsom den kännbara varningsmärkningen skall uppfylla.