Sanering – ett effektivt sätt att bli kvitt med mögel

Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en komplett inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en rejäl mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel tycker om att växa där det förekommer fukt, så oftast har man inte bara besvär med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar utreda om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord samt smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det enkelt att kasta bort, men vad gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man förklara den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Särskilt i sitt eget hus är det komplicerat att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att undersöka exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man anar att det förekommer mögel och inte är säker på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte växa på rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att motverka möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i nästan samtliga fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta. Klicka här för ytterligare info

I riktigt svårt angripna hus finns inget att utföra än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande och dyrt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo eller vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man fullständigt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.

Vad bör man ha i åtanke inför saneringen?

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer ska grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Detta gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir väldigt svåra att få död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är matthet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så fort det upptäcks. Illa lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Detta beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar och badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det oftast med att man städar noga. För att bli av med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel samt avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men däremot är mycket sämre för naturen!

Se även jämt över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är oerhört viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer vida angrepp så ska man undersöka hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med hjälp av en särskild foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen. Mer data här

Det är angeläget att man inte vistas i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig eller permanent avfuktare ifall det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att göra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och dyrt men skänker i särklass det bästa skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med hjälp av Tvärstopp.

Vad ska man fundera på inför saneringen av mögel?

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus samt heltäckande overaller i plast. Det måste inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och om man är ute i god tid och åstadkommer ett grundligt arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs således ofta av mögelangrepp om man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten försvinner. Mögel är svampar som växer i trådar som skapar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. En del mögelsorter kan avge sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Vanligtvis kommer sådana symptom smygande och det är inte alltid man inser att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel särpräglad dålig lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, bortsett från fukt, något att växa på. Det ska helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man ganska enkelt bli av med genom att tvätta kaklet utförligt med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas bort ordentligt. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är jämt viktigt att se över lufttillförsel i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av till exempel gamla matrester alternativt vattenläckor. Om ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Ifall möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna metod går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör så att medlet lättare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara besvärligt att göra något åt ventilationen. Fulstopp

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man tvingas då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant komplett vis att sanera mögel är att man får bort också mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.