Vad bör man ha i åtanke inför saneringen?

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer ska grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Detta gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir väldigt svåra att få död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är matthet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så fort det upptäcks. Illa lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Detta beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar och badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det oftast med att man städar noga. För att bli av med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel samt avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men däremot är mycket sämre för naturen!

Se även jämt över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är oerhört viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer vida angrepp så ska man undersöka hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med hjälp av en särskild foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen. Mer data här

Det är angeläget att man inte vistas i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig eller permanent avfuktare ifall det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att göra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och dyrt men skänker i särklass det bästa skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med hjälp av Tvärstopp.

Mögelsanering – ett alternativ vid extrema angrepp

Det finns en del saker att tänka på när det har blivit dags för mögelsanering. Det förekommer diverse metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det befinner sig och vad det är för typ av mögel.

Mögel gillar fukt och kan utöka sig någorlunda hastigt i ett fuktigt, odugligt ventilerat hus. Platser där det är typiskt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade en aning för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en effekt av bristfällig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna ofta mindre och undermåligt ventilerade, vilket direkt blir en anledning till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt eftersom att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan också växa på oorganiskt material, så som kakel samt betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt gaser. Det är gaserna som skänker illa lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan orsaka allergier samt irriterade luftvägar, men dessutom allvarligare symptom. Därför ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är. Vill ni veta detaljer Klicka Här

Oavsett hur stort eller smått mögelangreppet är bör man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat växa. Ofta rör det sig om bristfällig dränering samt ventilation och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på olika sätt. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att använda rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att tillintetgöra svampen. Det är dock inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara oerhört svåra att få bort från fogar samt kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder eller i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med assistans av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig lätt in i varje skrymsle och vrå och kan tränga in i porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder eliminerar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet ger ifrån sig. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt avlägsna det skadade materialet och ersätta det med nytt och rent, som därefter behandlas med hjälp av Fulstopp. Detta är ett kostsamt samt omständigt arbete, men det mest effektiva med tanke på att man får undan även svampsporer, mykotoxin samt illa lukt till följd av gaser.

Alltså finns det förhoppning om att bli av med mögel i hus samt byggnader, men man ska tänka till vilken metod av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och gärna kombinera det med avfuktning.