Vanliga besvär med krypgrund

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som utgör en ventilerad alternativt oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan. Detta innebär att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns emellertid en hel del vanligt förekommande besvär med just krypgrunder som i huvudsak kommer ifrån från fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig anledning till fuktskador, speciellt på sensommaren och början av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som högst. Med tanke på att krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva bygget av krypgrunden på grund av t.e.x. fukt i byggnadsmaterial alternativt på grund av nederbörd vid uppförandet. Fukten förblir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undfly detta är det betydelsefullt att man direkt tar undan allt organiskt material, så som jord, sågspån samt övrigt byggskräp som förekommer på byggarbetsplatsen.

Även översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så rejäl att den tränger upp och in i krypgrunden när vattennivåerna är höga. Är krypgrunden byggd så att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är inkorrekt byggd så kan det leda till att ytvatten rinner in i husgrunden. Det ska man också tänka på ifall huset är byggt på berg med tanke på att det kan samlas vatten i gropar och fickor i berget vilket kan leda till ovannämnda besvär. Klicka här för mer info

Oavsett vilken fuktskada så är utgången tämligen lik – alltså röta, växten av mögel samt spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte endast kan vara direkt ohälsosamma för människor utan dessutom skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer samt mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge lätt tar sig in till områden där människor är och kan leda till en rad olika symptom. Det är dessutom betydelsefullt att ha i övervägande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan ringa mängd för att ge upphov till problem att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan också leda till spridning av illa lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Också efter man har fixat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus och krypgrund kan dålig lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan genomföras med luftrenare eller ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna helt.

Förebygga är den bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp skänker ett extra skydd. För att ordna fuktrelaterade problem måste man tränga undan fukten. Det görs lämpligast genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att förebygga ytterligare fuktskador.

Ifall man har drabbats mögelangrepp kommer proceduren bli mer komplicerad än att enbart avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att få bort mögel är att fullständigt eliminera och ersätta skadat material. Om man inte vill eller kan göra det så funkar det även att tvätta angripna områden med fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod eliminerar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.