Så här gör du för att undvika mögel i huset

Mögel i hus

Mögel i hus är ett obehagligt fenomen. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper ofta dåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen väsentligt för att mögel och annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man upplever en dålig lukt när man stiger innanför dörren. Denna lukt kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och sluta uppleva lukten. Det är således inte varje gång enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas oerhört mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och kanske även fuktfläckar, eftersom dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får växa ifred. Sådana platser är exempelvis badrum, källare och vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i olika förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för vanligtvis rör det sig om hus som har några år på nacken. Fulstopp

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att en del delar av huset inte värms upp lika kraftigt som tidigare, till exempel källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var ordentligt isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat medförde att det uppstod en luftgenomströmning.

När man efteråt ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta görs detta så bra att det inte uppstår någon luftgenomströmning alls – vilket även är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda ställen i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad ventilation vilket medför så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. För den skull är det av stor vikt att man, när man upptäcker att huset har drabbats av husmögel, går igenom ventilation och även dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att ges en bättre dränering ska man avlägsna alla växter och all jord kring husknutarna och ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man främst ta reda på hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta assistans av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och markerar mögel.

Det bästa sättet att till fullo bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att ta bort allt det angripna materialet och byta ut det. Om man har större mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig ekonomisk hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar och bygger på korrekt vis! Helst även skyddar med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan något händer.