Mikrobiell påväxt – organismer som kan medföra mögel

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en gynnsam miljö för mikroorganismer och att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Trots att gränserna är vaga kan man säga att bakterier, ärkebakterier, vissa protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synbar mögel och liknande. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt och mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått besvär med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte avvakta utan ta itu med det direkt eftersom det enbart kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier även visat att mögel även påverkar nattsömnen i och med att man får problem med luftvägarna och andningen.

Ifall man är osäker på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt briljanta luktsinne för att upptäcka just mögel. Det bästa sättet att hantera mögel är att helt enkelt avlägsna och byta ut det angripna materialet med nytt samt fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Om det inte är genomförbart kan man rengöra ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan även använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det vanligtvis är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det angeläget att åtgärda de besvär som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att åtgärda ventilation och isolering ifall det gäller källare, vindar eller husgrunder, där det är vanligt med fukt. Även dränering är bra att se över ifall man har bekymmer med fukt i grunden. Det kan även hjälpa om temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas ta bort det innan man kommer till källan. För att kringgå mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är ordentligt täta samt att man har en god ventilation, och att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars raskt kan hitta ett fotfäste. Mer info: På den här sajten

En torr och fräsch omgivning är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.