Hur blir man effektivt kvitt med mögelsvamp?

Mögelsvamp är ofta förknippat med obehagliga problem samt illa lukt. Det förekommer en rad olika sorters mögelsvampar. Mögel kan avge mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som vanligtvis uppfattas som illa lukt).

Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet förflytta näringsämnen samt vatten. Uppbyggnaden medför så att mögelsvampen kan svälla sig mycket stor och kan även leta sig in i porösa material så som trä och betong. Det är alltså ofta enbart en liten del som syns.

Mögel som inte bildar giftiga gaser används vid framställning av exempelvis ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer dessutom penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Således är inte allt mögel varje gång av ondo. Penicillium kan dock också ge allergi och astma ifall det får växa till sig i ett hus.

Vissa grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, till exempel Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad åkomma särskilt för människor med nedsatt immunförsvar och kan resultera i döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla om man vistas i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal sömnighet, mag- och tarmproblem med mera. Det är således relativt vaga symptom som inte varje gång för tankarna till mögel. Om man upplever symptom som ovan nämnda är en bra idé att höra med andra som bor eller vistas ofta i samma hus ifall de upplever snarlika saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller vistas (jobb, skola, dagis och så vidare) i en byggnad som är angripen av mögel. Det ska utföras mögelsanering. Man kan sanera på annorlunda vis, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Om mögelangreppet är litet och på oorganisk slät yta, så som kakel i badrum, kan man rengöra med vinäger (vittvins-) eller bikarbonat utspätt i vatten för att eliminera möglet, hellre än att använda klorin, som förvisso fungerar på dessa ytor, mer är mycket giftigt.

Ifall det rör sig om porösa material är risken för motsatt effekt stor om man använder klorin med tanke på att det ofta är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och eliminera allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen så småningom blommar upp igen efter en sådan behandling och det enda man har åstadkommit är att hälla ut en aning gift.

Ett bättre alternativ än Klorin är Fulstopp. Det fortsätter verka framåt i tiden.

Ifall möglet finns över mer porösa ytor, så som betong i till exempel källare, är det gynnsammare att använda sig av foggingmetod eller fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging hettas saneringsmedlet upp så att det förångas till mindre droppar. Dessa droppar kan därefter lättare leta sig in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där eliminera mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så komplicerat att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man erhålla ekonomiskt hjälp av staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det vanligtvis inte med avfuktare och mögeldödande medel utan man måste avlägsna allt det angripna materialet. Läs mer här Det är ett omständigt och kostsamt projekt, men också det enda som inte bara tar bort mögelsvampen utan också sporer samt mykotoxiner.