Är du i behov av luktsanering?

För att bli kvitt odörer som är elakartade kan man använda sig av en metod som kallas luktsanering. Det finns olika metoder att gå tillväga vid sanering, beroende på luktstyrkan och framför allt källan. Det första som man ska fundera på är givetvis att avlägsna källan till den dåliga lukten. Men trots att man så gjort kan vissa odörer dröja sig kvar i väggar samt möbler. För att komma tillrätta med det, som annars kan bli ett obehagligt besvär, finns det olika metoder. Alla sätt har sina för- och nackdelar.

Luktsanering med hjälp av ozon är en typisk procedur. Ozon är en instabil gas bestående av tre syreatomer vilket normalt återfinns högt upp i atmosfären där det skyddar mot ultravioletta strålar. Ozon är emellertid hälsovådligt och man bör därför inte vistas i trånga utrymmen då sanering sker med stöd av ozon. Eftersom ozon är en instabil molekyl krävs det att ozonet bildas på plats, av ett så kallat ozonaggregat. Ozonsanering fungerar bra mot både illa lukt och för att sanera mögel. De hjälper dessutom då man vill driva bort till exempel möss som härbärgerar i väggar och dylikt.

En annan procedur för luktsanering är genom en pryl som kallas fotokatalysator. Det är en maskin med en UV-lampa vilken aktiverar en katalysator, t ex aluminiumdioxid, eller det ännu mer effektiva titandioxid. Det uppstår då hydroxylradikaler som är oerhört reaktiva. Inom någon sekund efter bildandet har de oxiderat med hjälp av någon annan partikel. På så vis slår man sönder molekylerna som medför den dåliga lukten. Denna metod är den nyaste och hittills effektivaste. För att göra fotokatalysatorn än mer effektiv kan man använda sig av en UV-lampa som åstadkommer en liten mängd ozon också. På så vis får man en dubbel effekt.

Om man använder bara fotokatalysator som luftsanering kan man vistas i miljön under tiden saneringen pågår, vilket i somliga situationer kan vara nödvändigt, till skillnad mot metoden med ozonaggregat.

Ytterligare en metod för luktsanering är så kallad fogger-metod. Denna metod används också som saneringsmetod mot mögel och parasiter. Foggning går ut på att man har en sorts rökmaskin vilken hettar upp det ämne man väljer att använda – det varierar givetvis beroende på vad för besvär man har -, t ex en blandning vilken innehåller livsmedelsgodkänd propylenglykol som används vid just luktsanering. Glykolen omvandlas till alkohol vilken i sin tur avdunstar. Foggerapparaten värmer upp glykolen till gas och finfördelar den så att partiklarna inte blir större än 5 mikrometer. Det för med sig att saneringsvätskan kan tränga in på annars otillgängliga platser.

Om det inte är tillräckligt kan man stryka på saneringsvätska alternativt Fulstopp. Dessa vätskor har för uppgift att eliminera mögel samt svartmögel (en mögeltyp som visar sig som svarta pricka på trä), men även mossa, lavar etc. Saneringsvätskor renar dock inte luften från mögelsporer och andra hälsofarliga partiklar. Vätskorna appliceras med fördel på porösare ytor där lukten har trängt in grundligt, i t ex trä samt betong. Saneringsvätska kan användas enskild men man ges snarare bästa verkan ifall det används som komplement till en annan metod.

Med tanke på att saneringsvätskor vanligen är både hälsovådliga och miljöfarliga – Fulstopp i brukslösning är lätt biologiskt nedbrytbar fastän den fungerar så bra – bör man dock i så stor omfattning som möjligt beakta de övriga metoderna när man har att göra med luktsanering.