Vad ska man ha i åtanke inför saneringen?

När det gäller mögel alternativt annan mikrobiell påväxt så kan sanering utföras på flera olika vis. Vilket sätt man väljer ska helst grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man ges från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Det medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir oerhört svåra att få död på.

Mögelsvamp förekommer där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är utmattning, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Detta beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter åt möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det vanligtvis med att man städar ordentligt. För att bli av med möglet kan man använda vanligt diskmedel och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men däremot är mycket sämre för naturen!

Se också jämt över ventilationen vid en mögelsanering, eftersom den är enormt viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så ska man undersöka hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med assistans av en särskild foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen.

Det är angeläget att man inte vistas i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen temporär eller permanent avfuktare om det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att utföra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och dyrt men ger i särklass det ultimata skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med Tvärstopp.