På vilket sätt kan mögel påverka allergi?

Mögel är en svamp som avger mykotoxiner och sporer vilket kan ge upphov till mögelallergi. Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av illa lukt för att de som bor i huset ska känna symptom. Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, speciellt tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att hitta mögel.

Mykotoxiner är ämnen som finns i skilda mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan penetrera massor material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan alltså medföra bekymmer för de boende trots att de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig iväg från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett skydd mot ett i sig ofarligt protein som förekommer i exempelvis pollen, hos pälsdjur eller i mögel. Reaktionen är hastig och av växlande grad, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte få dödande utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att somliga celler i immunförsvaret som vanligtvis tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot övriga ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de framförallt i förbindelse med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva samt andningssvårigheter. Även rinniga och kliande ögon är vanligt.

Mögel trivs i fuktig samt stilla miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det angeläget att man tar bort källan ifall man kan, alternativt sanerar den noggrant med mögeldödande medel såsom Fulstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte fullkomligt om man endast sanderar. Det lämpligaste är således att ta bort de delar som är angripet och ersätta de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men om man drabbats av besvärlig allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare besvär, till exempel rinniga ögon samt snuva är det vanligtvis inga problem att flytta in tillbaka till huset ganska omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, exempelvis mot pollen. Först och främst ska man prova undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självfallet, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar förebyggande inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan även använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns särskilda medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, precis som antihistaminer samt de flesta nässprayer. Om man har problem med astmasymptom bör man utredas för detta och ges tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara väldigt besvärligt, men ifall man vet hur man bör sköta det kan problemen minskas och till och med försvinna.